Twitch – Chuột Thành Tinh
LOL
Dr. Mundo – Cuồng Nhân Xứ Zaun
LOL
Viktor – Sứ Giả Máy Móc
LOL
Blitzcrank – Người Máy Hơi Nước
LOL
Zac – Vũ Khí Bí Mật
LOL
Warwick – Thợ Săn Khát Máu
LOL
Jinx – Khẩu Pháo Nổi Loạn
LOL
Singed – Dược Sĩ Điên
LOL