Singed – Dược Sĩ Điên LOL

Singed – Dược Sĩ Điên

Viktor – Sứ Giả Máy Móc LOL

Viktor – Sứ Giả Máy Móc

Dr. Mundo – Cuồng Nhân Xứ Zaun LOL

Dr. Mundo – Cuồng Nhân Xứ Zaun

Jinx – Khẩu Pháo Nổi Loạn LOL

Jinx – Khẩu Pháo Nổi Loạn

Blitzcrank – Người Máy Hơi Nước LOL

Blitzcrank – Người Máy Hơi Nước

Zac – Vũ Khí Bí Mật LOL

Zac – Vũ Khí Bí Mật

Twitch – Chuột Thành Tinh LOL

Twitch – Chuột Thành Tinh

Warwick – Thợ Săn Khát Máu LOL

Warwick – Thợ Săn Khát Máu