Singed – Dược Sĩ Điên LOL

Singed – Dược Sĩ Điên

Jinx – Khẩu Pháo Nổi Loạn LOL

Jinx – Khẩu Pháo Nổi Loạn

Zac – Vũ Khí Bí Mật LOL

Zac – Vũ Khí Bí Mật

Blitzcrank – Người Máy Hơi Nước LOL

Blitzcrank – Người Máy Hơi Nước

Dr. Mundo – Cuồng Nhân Xứ Zaun LOL

Dr. Mundo – Cuồng Nhân Xứ Zaun

Viktor – Sứ Giả Máy Móc LOL

Viktor – Sứ Giả Máy Móc

Warwick – Thợ Săn Khát Máu LOL

Warwick – Thợ Săn Khát Máu

Twitch – Chuột Thành Tinh LOL

Twitch – Chuột Thành Tinh