Magneto Marvel

Magneto

NightCrawler Marvel

NightCrawler

Rogue Marvel

Rogue

The Beast Marvel

The Beast

Juggernaut Marvel

Juggernaut

Bishop Marvel

Bishop

Angel Marvel

Angel

Ice Man Marvel

Ice Man

Colossus Marvel

Colossus

Emma Frost Marvel

Emma Frost

Psylocke Marvel

Psylocke