Diana – Vầng Trăng Ai Oán
LOL
Leona – Bình Minh Rực Rỡ
LOL
Pantheon – Bậc Thầy Chiến Tranh
LOL