Diana – Vầng Trăng Ai Oán LOL

Diana – Vầng Trăng Ai Oán

Leona – Bình Minh Rực Rỡ LOL

Leona – Bình Minh Rực Rỡ

Pantheon – Bậc Thầy Chiến Tranh LOL

Pantheon – Bậc Thầy Chiến Tranh