Miss Fortune – Thợ Săn Tiền Thưởng
LOL
Nautilus – Khổng Lồ Biển Sâu
LOL
Twisted Fate – Thần Bài
LOL
Illaoi – Nữ Tu Thủy Thần
LOL
Graves Kẻ – Ngoài Vòng Pháp Luật
LOL
Gangplank – Hiểm Họa Vùng Saltwater
LOL
Fizz – Chú Cá Tinh Nghịch
LOL