Morgana – Thiên Thần Sa Ngã LOL

Morgana – Thiên Thần Sa Ngã

Warwick – Thợ Săn Khát Máu LOL

Warwick – Thợ Săn Khát Máu

Fizz – Chú Cá Tinh Nghịch LOL

Fizz – Chú Cá Tinh Nghịch

Ice Man Marvel

Ice Man

Gondar the Bounty Hunter Dota2

Gondar the Bounty Hunter

The Incredible Hulk Marvel

The Incredible Hulk

Black Panther Marvel

Black Panther

Zac – Vũ Khí Bí Mật LOL

Zac – Vũ Khí Bí Mật

Hyuga Neji Naruto

Hyuga Neji

Banehallow the Lycanthrope Dota2

Banehallow the Lycanthrope

Medusa the Gorgon Dota2

Medusa the Gorgon

Lucifer The Doom Bringer Dota2

Lucifer The Doom Bringer

Kayle Thiên – Thần Phán Quyết LOL

Kayle Thiên – Thần Phán Quyết

Lyralei the Windranger Dota2

Lyralei the Windranger

Symmetra – Satya Vaswani Blizzard

Symmetra – Satya Vaswani

Azwraith the Phantom Lancer Dota2

Azwraith the Phantom Lancer

Shadow Cat Marvel

Shadow Cat

Lucian – Kẻ Thanh Trừng LOL

Lucian – Kẻ Thanh Trừng

Mei – Mei-Ling Zhou Blizzard

Mei – Mei-Ling Zhou

the ROUGES DC

the ROUGES